බෙංගාල බොක්කේ අඩු පීඩන තත්ත්වයක් නිසා වැසි තත්ත්වය ඉහලට

Friday, May 15, 2020 0 Comments

ගිනිකොණ දිග බෙංගාල බොක්ක සහ දකුණු අන්දමන් මුහුද ආශ්‍රිතව වායුගෝලයේ අඩුපීඩන තත්ත්වය නිසා
  Read More>>