දවසට 7500 ගෙවා නිරෝධායනය වෙන්න කැමතිනම් අවස්ථාව

Monday, May 04, 2020 0 Comments

විදේශයන්හි සිට මෙරටට යළි පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට තම නිරෝධායන කාලය හෝටල් තුල ගත කිරීමේ පහසුකම රජය විසින් සලසා ඇත.
අදාල ගාස්තු ගෙවීම මගින් නිරෝධායනය වීම සඳහා
  Read More>>