පැමිණි කුවේට් 70 කට කොරෝනා නිසා සියල්ලන් හදිසි පරීක්ෂණයකට

Monday, May 25, 2020 0 Comments


ඉකුත් 19 දින කුවේටයේ සිට පැමිණි පිරිසට කටුනායක ගුවන් තොටුපළ තුළ දී අවශ්‍ය සේවා සැපයූ ගුවන්
  Read More>>