දිනෙක ආසාදිත 500 ඉක්මවා යාමෙන් පසු ඉන්දියාවේ අගුළු දැමීම සති 2 කට දික් කරයි

Monday, May 18, 2020 0 Comments

ගෙවීගිය පැය 24 ආසාදිතයින්කො හමුවීම සීඝ්‍ර ලෙස  ඉහළයාම නිසා  වයිරසය පැතිරීම මැඩපැවැත්වීම සඳහා ඉන්දියාවේ පනවා තිබූ අගුලු දැමීම තවත් සති දෙකක කාලයකට දීර්ඝ කර තිබේ.
  Read More>>