එකක් 50 යි 3 ක් 150 යි කොරෝනා නිසා අලුත් වෙළඳාම්

Monday, May 04, 2020 0 Comments

ඡායාරූපය - ඉෂාර එස් කොඩිකාර

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News