ලොතරැයි අලෙවිය 25 වැනිදා සිට

Thursday, May 14, 2020 0 Comments

ලොතරැයි අලෙවි කිරීමට අවසර ලබාදුන් බව ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පවසයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News