ජූනි 20 වනදා මැතිවරණ තියන්න බෑ – මැතිවරණ කොමිසම දන්වයි‍

Wednesday, May 20, 2020 0 Comments

රට තුළ දැනට පවතින තත්ත්වය හමුවේ ජූනි 20 වනදා මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට සුදුසු වාතාවරණයක්
  Read More>>