සිසුන් 200ට අඩු සෑම පාසලකටම රු 30,000ක සෞඛ්‍ය දීමනාවක්

Tuesday, May 26, 2020 0 Comments

සිසු දරුවන් 200ට අඩු සෑම පාසලකටම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නියම කර ඇති සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම වෙනුවෙන් රුපියල් 30,000 බැගින් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවත්, දිවයින පුරා සියලු පාසල් වෙත මෙම සෞඛ්‍යාරක්ෂණ පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 680ක් ඇස්තමේන්තුගත කර ඇති බවත් අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසයි.

  Read More>>