ඇඳිරිය අතරේ මත්කුඩු ඇබ්බැහියන් කුඩු නැතිව අමාරුවී දුරකථන අංකයට ඇමතුම් 14,000 ක්

Monday, May 04, 2020 0 Comments

මත්කුඩු වලට ඇබ්බැහිවූවන්ට උපකාර කිරීම සදහා හදුන්වාදී ඇති දුරකථන අංකයට මේ දක්වා ඇමතුම් 14,000 ක් පමණ ලැබී ඇති බව අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය සඳහන් කර තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News