ගුරුවරියක මවිත කළ සාපෙළ සිසුවාගේ C එකයි S එක

Wednesday, April 29, 2020 0 Comments

මේ කතාව අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉහළම ප්‍රතිඵල ගත් පළමුවැනියෙකු ගැන නොවේ. යංතං වැඩ දෙකක් සමත්වූ සිසුවෙකු ගැනයි. පවුලේ අභ්‍යන්තර ගැටලු රැසක් මැද
  Read More>>