විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට දුන් සහන කාලය දීර්ඝ කරයි

Thursday, April 09, 2020 0 Comments

පෙබරවාරි මාසය සඳහා විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට පාරිභෝගිකයින්ට අප්‍රේල් මස 30 වන දින දක්වා සහන කාලයක් ලබා දී ඇති බව විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සඳහන් කරයි.

  Read More>>