🔥 අවදානම් හා නොවන සියලු කලාපවල ඇඳිරි නීතිය සඳුදා උදේ ඉවතට

Saturday, April 25, 2020 0 Comments

වතම ඇඳිරි නීති නිවේදනය අද උදෑසන පොලිසිය මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙන අතර ඒ අනුව දිවයිනටම බලපාන පරිදි ලබන සඳුදා (27) උදේ 5 ට ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කර ඇත. යළි ඇඳිරි නීතිය පැනවීමක් ගැන නිවේදනයේ දක්වා නැත. මේ අතර කොළඹ ගම්පහ කළුතර හා පුත්තලම
  Read More>>