සාපෙළ ප්‍රතිඵල ඉදිරි සතියේ

Sunday, April 26, 2020 0 Comments


පසුගිය වසරේ පැවති සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල හෙටින් ආරම්භ වන සතිය තුළ නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

  Read More>>