අත්‍යාවශ්‍ය සේවා වෛරසය පාලනයට සහයවන අයුරින් සිදුවිය යුතුයි - ජනපති

Tuesday, April 21, 2020 0 Comments


ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කිරීමෙන් පසු වෛරසය පාලනයට සහය වන අයුරින් අවම පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන්
  Read More>>