කොරෝනා මියයන්නන් ආදාහනය පමණයි - රජයේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක්

Sunday, April 12, 2020 0 Comments

 කොරෝනා ආසාධිතව මිය යන තැනැත්තන්ගේ මෘත දේහයන් අවසන් කටයුතු කළ යුතු  අකාරය පිළිබඳ අති
  Read More>>