නාවික හමුදා සාමාජිකයින්ට නිවාඩු අවලංගුයි කඳවුරෙන් පිට යාම තහනම්

Saturday, April 25, 2020 0 Comments

සියලු නාවික හමුදා සාමාජිකයින්ගේ නිවාඩු නැවත දැනුම් දෙනතුරු අවලංගු කර තිබේ.
  Read More>>