කොරෝනා ඔඩුදුවද්දී ඇමරිකානු සිරගෙවල් වල කලබල

Friday, April 10, 2020 0 Comments


කොරොන වයිරස් බලපෑම දැඩිව පවතින ඇමරිකාවේ විවිධ අංශ අර්බුදයට යද්දී සිරගෙවල් තුළ වාසය කරන සිරකරුවන්ටද මේවනවිට ආතතිය උත්සන්නවී කැරලි, ගැටුම් සහ උපවාසයේ යෙදී සිටීම්
  Read More>>