උපකාරක පන්තියක් වටළා ගුරුවරයා අත්අඩංගුවට

Friday, April 24, 2020 0 Comments

සිසු සිසුවියන් දහ දෙනකු සහභාගී කරගෙන අනුරාධපුර, පුබුදුපුර ප්‍රදේශයේ නීවසක පැවත්වූ උපකාරක පන්තියක් ඊයේ (23 වැනිදා ) දහවල් වැටලු අනුරාධපුර මහ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය බලධාරිහු උපකාරක පන්තිය පැවැත්වූ ගුරුවරයා
  Read More>>