ඉරණවිල කොරෝනා රෝහල ජනතා අයිතියට

Wednesday, April 08, 2020 0 Comments


හලාවත ඉරණවිල ඉදිකළ කොරෝනා ප‍්‍රතිකාර රෝහල ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා.

ඇමරිකන් හඬ සම්පරේෂණ මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන ගිය භූමියේ පිහිටි ගොඩනැගිලි මුල් කරගනිමින්
  Read More>>