කොළඹට ආහාර ඇතිවෙන්න බෙදුවා පළවන වාර්තා බොරු - වෙළෙඳ ආහාර පාරිභෝගික අමාත්‍යංශය

Sunday, April 12, 2020 0 Comments


ඇදිරි නීතිය අතරවාරයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ආහාර බෙදාහැරීම අසාර්ථක බවට පළවන වාර්තා දේශපාලන වාසි ලබාගැනීමේ අරමුණින් පළකරන අසත්‍ය ඒවා බවත්
  Read More>>