මේ අවස්ථාවේ මැතිවරණය සුදුසු නැහැ සැවොම කොරෝනා තුරන් කළ යුතුයි - අගරදගුරුතුමන්

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

පුද්ගලයින් දෙසීය ගණනකට කොරෝනා වයිරසයට ගොදුරු වී ඇති සහ තවත් දහස් ගණනක් කඳවුරුවල සිටින මේ මොහත මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට සුදුසු නැතැයි ද සැවොම එක්ව කොරෝනා තුරන් කිරීමට
  Read More>>