තැපැල් සේවා කටයුතු අද සිට ඇඳිරිනීතිය නොවන ප්‍රදේශවල පමණයි

Tuesday, April 21, 2020 0 Comments

ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක නොවන ප‍්‍රදේශවල තැපැල් සේවා කටයුතු අද (21) සිට ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තාවේ.

  Read More>>