බොරැල්ල රාජ්‍ය මුද්‍රණාලයේ ගින්නක්

Tuesday, April 14, 2020 0 Comments

බොරැල්ලේ පිහිටා ඇති රාජ්‍ය මුද්‍රණාල ගොඩනැගිල්ලේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙයි. ගිනි නිවීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කලේ මේ වන විට ගිනි නිවීමේ රථ 04ක් සහ නිලධාරීන් 20 දෙනෙකු ගින්න මැඩ
  Read More>>