රාජකාරිය අතරේ මාස්ක් මහන ඉන්දීය පොලිස් කත

Friday, April 10, 2020 0 Comments


පසුගිය දිනවල පොලිස් රාජකාරී අවසන් කොට ලැබෙන විවේකය ජනතාව වෙනුවෙන් සමාජ සත්ත්කාරය වෙනුවෙන් වැය කළ  පොලිස් නිලධාරීනීයක් පිලිබදව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා පළව තිබේ.
ශ්‍රිෂ්ටි ශ්‍රෝතියා නම් වන මෙම පොලිස් නිලධාරීනිය
  Read More>>