ඉතාලියේ වගේ තත්වයකට අපි යන්නේ – වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාව කොරෝනා සම්බන්ධ තත්ත්වය වත්මන් ප්‍රස්ථාර ගතකොට බැලූ විට ඉතාලියේ J හැඩය වෙත ගමන් කිරීමක් දක්නට ලැබෙන බවත් අනෙක් රටවලට වඩා වැඩි සක්‍රිය රෝගීන් ප්‍රතිශතයක් සිටින බවත්
  Read More>>