නැවත රට අරින්න නම් කරුණු 4 ක් ඉටු කළ යුතු බව ඇමරිකාව ජනතාවට දන්වලා

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය නව කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට ගත් ප්‍රධාන පියවරක් ලෙස පසුගියදිනක එරට සම්පූර්ණයෙන් වසා දැමීමට ඇමරිකානු රජය විසින් තීරණය කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්
  Read More>>