කොරෝනා නිසා විවාහ උත්සවය ගන්න බැරිවුණ යුවළට ලැබුණ අපූරු තෑග්ග

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය නිසා අවුරුදු ගණනක් හීන මවලා ඩොලර් 10,000ක් වියදම් කරලා ගන්න හිටපු
තමන්ගේ විවාහ උත්සවය අහිමි වෙලා ගිය යුවළක් ගැන තමයි මේ කතාව.

  Read More>>