ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වැසූ නිසා සියලුම එළවළු තොග රජය මිල දී ගනියි

Saturday, April 11, 2020 0 Comments


දේශීය එළවළු ගොවියා ගේ සියලුම එළවළු තොග අද (11) සිට මිල දී ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබේ.
දේශීය එළවළු ගොවියා ගේ සියලුම එළවළු තොග දඹුල්ල ,ගලේවෙල ,නාවුල ,ලග්ගල ,හා විල්ගමුව යන
  Read More>>