සිකුරිටිගේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ට කොරෝනා හැදී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවම වැසේ

Monday, April 20, 2020 0 Comments

නැවත දැනුම් දෙනතුරු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වසා දැමීමට කටයුතු කර තිබෙයි.
එම දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලන කටයුතු භාර අතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල්
  Read More>>