දිවයිනේ සියලුම වී මෝල් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලැයිස්තුවට

Friday, April 10, 2020 0 Comments

දිවයින පුරා පිහිටි සියලුම වී මෝල් සහ වීමෝල් හිමියන්ගේ සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස නැවත දැනුම්දෙන තුරු ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ජනාධිපති කාර්යාලය පවසයි.

  Read More>>