ෂුවර්ද? පාසල් හා විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කරන්න හැකිද? ‘අන්තරේ’ විමසයි

Thursday, April 16, 2020 0 Comments

දැනට පවතින කොරෝනා වසංගත අවදානම මැයි මස සති කිහිපයක් ගෙවෙන තෙක් පහව නොයන බව සෞඛ්‍ය අංශ දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කර තිබියදී මැයි මස 11 දින පාසල් හා විශ්වවිද්‍යාල විවෘතකිරීමට ආණ්ඩුව ගෙන ඇති තීරණය පිළිබඳව කරුණු විමසා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය උසස් අධ්‍යාපන
  Read More>>