පාසල් වෑන් රථ පාසල් වැසූ කාලයේත් මාසික ගාස්තු ගන්නවා නම් ඇමතිට කියන්නලු

Thursday, April 16, 2020 0 Comments

පාසැල් සිසු දරුවන් ප්‍රවාහනය කිරීමේ කටයුතු වල නිරතව සිටින රියදුරන් පාසල් වසා තිබෙන පසුබිම තුළ සිටියත් මේ වනවිට එම වෑන් වලට අදාල මාසික මුදල ලබා ගැනීම පිණිස ඔවුන්ගේ බැංකු වල විස්තර
  Read More>>