🔥 ඇඳිරි නිතිය යළි දීර්ඝ කෙරේ

Monday, April 20, 2020 0 Comments

11am
කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නිතිය 27 වනදා උදෑසන 5.00 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ.
මින් ඉහත 22 බදාදා මෙම ප්‍රදේශවල ඇදිරි නීතිය ඉවත් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.
සෙසු දිස්ත්‍රික්ක වල පෙර සදහන් ආකාරයට ඇදිරි නීතිය ලිහිල් කිරීම සිදුවුවත් එය 24 සිකුරාදා රාත්‍රී 8 ට නැවත පැනවූ පසු ඊළග 27 සදුදා දක්වාම ක්‍රියාත්මකය.