🔥 හෙට සඳුදාත් ඇඳිරි නීතිය දිවයින පුරා - අවදානම් නොවන පැති ලිහිල් කිරීම අඟහරුවාදා

Sunday, April 26, 2020 0 Comments

මින් පෙර ප්‍රකාශ වූ පරිදි අවදානම් නොවන කලාපවල ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කිරීමට හෙට 27 සඳුදා රජය තීරණය කර තිබුණත් එය අඟහරුවාදාට කල් දමා ඇති අතර සතිඅන්තයේ දිවයින පුරා පැවති ඇඳිරි නීතිය සඳුදාටත් බලපත්වන බව
  Read More>>