“පිරිසිදු දෑතින් හදමු පිරිසිදු රටක්” දෑත් සේදුම් වැඩසටහන

Sunday, April 05, 2020 0 Comments

මාර්තු මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා වෛරසය පැතිර යාම ආරම්භ වීමත් සමඟ, මහජනයා නිතර නිතර ගැවසෙන කේන්ද්‍රීය ස්ථානවල කඩිනමින් ප්‍රජා අත් සේදීමේ ඒකක ස්ථාපනය කිරීමට ඩෙටෝල් යුහුසුඵ වූ අතර මේ අත් සේදීමේ ඒකක විෂබීජ වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම තොර වීමට
  Read More>>