ජනපති මහ බැංකුව සමග ආර්ථික සමාලෝචනයක

Wednesday, April 01, 2020 0 Comments


COVID-19  ව්‍යාප්තිය සමග නිර්මාණය වී ඇති සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් සමාලෝචනය කරනු පිණිස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊයේ (31) ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධානීන් හමු විය.
  Read More>>