කොරෝනා වෛරසයට ප්‍රතිකාර කිරීම මෙතරම් අපහසු ඇයි?

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments

Covid - 19 රෝගයට හේතු වන නව කොරෝනා වෛරසය අනිකුත් රෝගවලට හේතු වන බැක්ටීරියා වැනි රෝග කාරකවලට වඩා වෙනස්ය. බැක්ටීරියාවක් සමඟ සටන් කිරීමට වඩා වෛරසයක් සමඟ සටන් කිරීම ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියට අපහසු කාර්යයකි. වෛරසයකට ඖෂධ මගින් ප්‍රතිකාර කිරීම අපහසු වන්නේ මේ නිසාය.
වෛරසයක ක්‍රියාකාරීත්වය හරිම පුදුමාකාරය.
  Read More>>