කොරෝනා ආසාදිතයා නිසා සූරියවැව සියලු කඩසාප්පු වසා දැමේ

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments

පසුගිය 26 වන දින සුරියවැව වීරියගම ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිත රෝගියෙකු හමුවීමත් සමඟ සුරියවැව නගරය වසා දැමීමට සුරියවැව කොරෝනා කමිටුව කටයුතු කර තිබේ.

  Read More>>