අන්තර්ජාල ඕඩර් වලට සිගරට් විකිණූ දෙන්නෙක් දැලේ

Saturday, April 25, 2020 0 Comments

ඉන්දියාවේ බැංගලූර් ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලයේ පුවතක් සංසරණය වන්නේ ව්‍යවසනකාරී අවස්ථාවක පවා තමන්ගේ පටු ලාභ ප්‍රයෝජන වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන මිනිසුන්ගේ පහත් ක්‍රියාවක් උත්දීපනය කරමිනි. ඉන්දියාව අගුළු දමා ඇති රාජ්‍යයක් බව සියලු දෙනා දන්නා කරුණකි.
  Read More>>