පිළිකා රෝහලේදී හඳුනාගත් කොරෝනා රෝගියා සුවවී නිවසට යද්දී අසල්වැසියන් එළවලා

Monday, April 20, 2020 0 Comments

න් අයට අන්තරායක් ඇතිවන ආකාරයට ප්‍රතිකාර ගන්නට පැමිණ පසුගියදා මහරගම පිළිකා රෝහලේදී හඳුනාගත් කොරෝනා වැළඳුන රෝගියා හෝමාගම රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබීමෙන් පසුව සුවය ලබා නිවසට යන්න ගියත් අසල්වාසීන් ඔහුව එළවා දැමීම නිසා
  Read More>>