ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට බොඩි කැමරා

Thursday, April 23, 2020 0 Comments

වැරදිකරුවන් නීති උල්ලංඝනය කරන අවස්ථාවේ සාක්ෂි සහතික කිරීම් අවශ්‍යතාව පිණිස වීඩියෝ නිරීක්‍ෂණ දත්ත ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඉදිරියේදී 'බොඩි කැමරා' භාවිතා කරනු ඇත.
ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති
  Read More>>