ඒකපාර්ශිකව පාර්ලිමේන්තුව රැස් නොකරන බවට කරූගෙන් නිවේදනයක්

Thursday, April 23, 2020 0 Comments

තමන් විසින් ඒකපාර්ශිකව පාර්ලිමේන්තුව රැස්කරනු ඇති බවට පළවන වාර්තා සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය බව හිටපු කථානායක කරූ ජයසූරිය සඳහන් කරනවා.

  Read More>>