රජය එළවළු කිලෝග්‍රෑම් ලක්ෂ 9ක් මිලට ගනී

Tuesday, April 14, 2020 0 Comments

ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ මැදිහත්වීමෙන් අප්‍රේල් 11 සහ 12 දින දෙකේදී පමණක් එළවළු කිලෝග‍්‍රෑම් ලක්ෂ 9 කට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන තිබෙනවා.

  Read More>>