ෆාමසි දිගටම ඇර තැබීමේ අවසරය සංශෝධනය වේ - දිස්ත්‍රික්ක 6 ක නවතී

Friday, April 10, 2020 0 Comments

දිවයින පුරා  රජයේ හා පුද්ගලික ඔසුසැල් ඇඳිරි නීතිය පැවතියත් නැතත් ඇර තබන ලෙස ඊයේ සිදු කළ නියෝගය රජය නැවත වෙනස් කර තිබේ. ඉහළ අවදානමක් සහිත කලාප ලෙස හඳුනාගෙන ඇති කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවලට මෙම විවෘත කිරීම කළ නොහැකි බව අද
  Read More>>