5,000 ගෙවන වැඩේ දේශපාලනික නොකරන පොරොන්දුව මත ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් යළි කැමතිවේ

Friday, April 17, 2020 0 Comments

පසුගියදා රජය මගින් අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් සඳහා පිරිනමන්නට තීරණය කළ රුපියල් 5000 දීමනාව ග්‍රාම නිලධාරීන් හරහා ජනතාව වෙත බෙදාදීම ක්‍රියාත්මක වූවද එය කරගෙන යද්දී ඇතිවූ ගැටලු මත ග්‍රාම නිලධාරීන් එම බෙදාදීමෙන් ඉවත් විය.
  Read More>>