මහමැතිවරණය මැයි 23 බවට ආරංචි

Friday, April 17, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගත තත්වය අනපේක්ෂිත ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ හිස එසවීමත් ඒ අනුව රටේ අගුලු දැමීමක් සිදුකරන්නට සිදුවීමත් නිසා ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් ආකාරයට මැතිවරණය කලට වේලාවට පවත්වන්නට නොහැකි ගැටලු මතුවිය.
රජය මුහුණ පෑ ප්‍රධාන ගැටලු දෙකින් එකක් වන්නේ මැතිවරණ කොමසාරිස්ට ඡන්දය පවත්වන දිනය නැවත නැවත කල්දැමීමට ව්‍යවස්ථාවෙන් ඉඩක් ලබා නොදීමය. එසේම දෙවැනි ගැටලුව වන්නේ
  Read More>>