ගුරුගෙදර නමින් රූපවාහිනී අධ්‍යාපනික නාලිකාවක් අප්‍රේල් 20 වනදා සිට

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

“හැදෙන අපි හදන තැන” තේමාවෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන ගුරුගෙදර රූපවාහිනි අධ්‍යාපන නාලිකාව අප්‍රේල් 20 වනදා සිට විකාශන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

  Read More>>