2019 සාපෙළ ප්‍රතිඵල පිටවේ

Monday, April 27, 2020 0 Comments


2019 වසරේ පැවති අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබේ,
https://ift.tt/3aG4c0f පිවිසිමෙන් පසු විභාග අංකය ඇතුළු කර එය නැරඹීමට හැකිය.