2019 සාපෙළ ප්‍රතිඵල පිටවේ

Monday, April 27, 2020 0 Comments


2019 වසරේ පැවති අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබේ,
https://ift.tt/3aG4c0f පිවිසිමෙන් පසු විභාග අංකය ඇතුළු කර එය නැරඹීමට හැකිය.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News