ඡන්දෙ මැයි 15 තියන්න පුළුවන් උසාවියෙන් අහන්න ඕන නෑ - ජනාධිපති ලේකම්ගෙන් මැ.කො. ට ලිපියක්

Friday, April 10, 2020 0 Comments

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ දිනය මැතිවරණ කොමිසමේ වගකීම බවත්, එබැවින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 129 වන
  Read More>>