දින 15කට පසු දඹුල්ලට එළවළු ලොරි 5000 ඇවිත්

Monday, April 20, 2020 0 Comments

පසුගිය දිනවල දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා තිබූ නමුත් ගොවීන්ට සාධාරණ මිලක් ලබාදෙන බවට සහතික වීමෙන් පසු
  Read More>>